NC Home Consultant ที่ปรึกษางานก่อสร้าง วิศวกรควบคุมและบริหารงานก่อสร้างบ้าน

บริการของเรา

รับเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้างมามากกว่า 19 ปี

   จัดหาผู้ออกแบบ และให้คำปรึกษาในขั้นตอนการออกแบบ
   จัดประมูลราคาตามแบบ และคัดเลือกผู้รับเหมา
   ตรวจสอบ และควบคุมงานระหว่างก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนลูกค้าเข้าอยู่บ้าน
   บริหารจัดการระยะเวลาก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

   Tel : 093-323-6493 / 098-262-6573